ديوان بهاء الدين زهير ( ط – دار صادر / دار بيروت 1964م )